Akrilatni zubi – Acrylic teeth

BIOGAL® PLUS

BIOGAL® PLUS

Opis:

Cross-linked akrilatni zubi, prilagođeni standardnim Vita bojama

Pakovanje:

Pojedinačno: * kutija sa 4 garniture zuba a 28; * kutija sa 16 garnitura bočnih zuba a 8; * kutija sa 18 garnitura prednjih zuba a 6.

Indikacije / namena:

Rehabilitacija krezubih i bezubih pacijenata parcijalnim i totalnim protezama.

Karakteristike:

izrađuju se u 16 boja prilagođenih standardnim Vita bojama; 19 oblika prednjih gornjih zuba (G); 9 oblika prednjih donjih zuba (D); 6 oblika bočnih gornjih zuba (B); 6 oblika bočnih donjih zuba (M);
lako se uklapaju u kombinaciji sa metal-keramičkim radovima;
morfologija je prilagođena prosečnom oralno-incizalnom luku prirodnih zuba;
bočni nagibi kvržica su usaglašeni sa nagibom kondilne putanje bezubih pacijenata;
poseduju optimalne fizičke i optičke osobine.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SDS

BIOGAL® PLUS

Description:

Cross-linked acrylic teeth, compatible with the standard Vita color shades

Packaging:

Separately: * box with 4 sets of 28 teeth; * box with 16 sets of 8 posterior teeth; * box with 18 sets of 6 anterior teeth.

Indications / Purpose:

Prosthetic rehabilitation in gap-toothed and edentulous patients with removable partial and total dentures.

Characteristics:

manufactured in 16 shades, compatible with th standard Vita color shades; 19 shapes of upper anterior teeth (G); 9 shapes of lower anterior teeth (D); 6 shapes of upper posterior teeth (B); 6 shapes of lower posterior teeth (M);
easily combined with metal-ceramic works;
morphology adjusted to dental arches of the natural permanent teeth in the majority of people;
cusp angles well coordinated to the average slope of the edentulous mandible condylar track;
optimal physical and optical properties.

INSTRUCTION FOR USE MSDS