Stomatološki materijali – DENTAL MATERIALS

KUPROVENT® N

KUPROVENT® N

Opis:

Termoplastična masa za otiske

Pakovanje:

Kutija sa 18 termoplastičnih štapića.

Indikacije / namena:

formiranje ventilnog ruba pri uzimanju funkcionalnog otiska bezubih vilica;
korigovanje individualnih kašika.

Karakteristike:

produžena plastična faza, zahvaljujući prisustvu metalnih čestica;
lako formiranje preciznog ventilnog ruba.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SDS

KUPROVENT® N

Description:

Thermoplastic impression material

Packaging:

A box with 18 thermoplastic sticks.

Indications / Purpose:

formation of a vent margin in functional impressions of edentulous jaws;
correction of individual trays.

Characteristics:

prolonged plastic phase owing to the presence of metal particles incorporated;
easy formation of vent margin.

INSTRUCTION FOR USE MSDS
RETRARGIN®

RETRARGIN®

Opis:

Rastvor za retrakciju gingive

Pakovanje:

Bočica sa 20ml hipertoničnog rastvora aluminijum hlorida.

Indikacije / namena:

za brzu i privremenu retrakciju gingive i dobijanje suvog i preglednog radnog polja;
pre uzimanja drugog, korekcionog otiska elastomerima;
pri obradi ivica kaviteta ispod gingive;
pri svim ostalim intervencijama u stomatologiji gde je potrebno smanjenje sekrecije, otvaranje gingivalnog sulkusa i retrakcija gingive.

Karakteristike:

omogućava precizno otiskivanje;
poseduje adstrigentno dejstvo

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SDS

RETRARGIN®

Description:

Gingival retraction solution

Packaging:

A bottle of 20ml hypertonic solution of aluminum chloride.

Indications / Purpose:

for rapid and temporary gingival retraction and obtaining a dry and clear area;
before taking the secondary, correction impression using elastomers;
in the preparation of subgingival cavity margins;
in all other interventions in dentistry where reduction of secretion, opening of the gingival sulcus and retraction of the gingiva is required.

Characteristics:

enables taking of precise impressions;
exerts astringent action.

INSTRUCTION FOR USE MSDS
VOMOGAL® S

VOMOGAL® S

Opis:

Vosak za modelovanje

Pakovanje:

Kutija sa 400g voštanih ploča.

Indikacije / namena:

modelovanje proteznih ploča;
izrada nagriznih grebena;
uzimanje zagrižaja;
ostale potrebe u zubnoj tehnici i stomatološkoj ambulanti.

Karakteristike:

laka i jednostavna priprema;
bez mirisa i ukusa.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SDS

VOMOGAL® S

Description:

Modeling wax

Packaging:

A box with 400g of wax plates.

Indications / Purpose:

denture plates modelling;
making of bite patterns;
bite registration;
other applications in dental laboratories and dental offices

Characteristics:

easy and simple application;
neutral smell and taste.

INSTRUCTION FOR USE MSDS
VANTAL®

VANTAL®

Opis:

Pasta za uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba

Pakovanje:

Tuba sa 40g paste.

Indikacije / namena:

uklanjanje mekih naslaga:
- u preventivi gingivitisa i oboljenja parodoncijuma- parodontopatija;
- u terapiji parodontopatija;
- posle zbrinjavanja parodontopatija;
- u prevenciji karijesa zuba;
- pre primene kompozitnih materijala.

Karakteristike:

efikasno uklanjanje mekih naslaga sa zuba;
poliranje zuba bez oštećenja gledji;
jednostavna primena.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SDS

VANTAL®

Description:

Paste for plaque removing and teeth polishing

Packaging:

A tube of 40g of paste.

Indications / Purpose:

removal of soft deposits:
- in the prevention of gingivitis and periodontal disease;
- in the treatment of periodontal disease;
- following the treatment of periodontal disease;
- in the prevention of dental caries;
- prior to application of composite materials.

Characteristics:

effective removal of soft deposits;
teeth polishing without enamel damage;
easy to use.

INSTRUCTION FOR USE MSDS
STOMATOLOŠKE PAPIRNE ROLNE

STOMATOLOŠKE PAPIRNE ROLNE

Opis:

Stomatološke papirne rolne, nesterilne

Pakovanje:

Kesa sa 270g papirnih rolni (400 kom.).

Indikacije / namena:

apsorpcija pljuvačke u različitim stomatološkim procedurama.

Karakteristike:

mikrobiološki ispitane;
velika moć upijanja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SDS

DENTAL PAPER ROLLS

Description:

Dental paper rolls, non-sterile

Packaging:

A bag with 270g of paper rolls (400 pieces).

Indications / Purpose:

saliva absorption in various dental procedures.

Characteristics:

microbiologically approved;
large absorption.

INSTRUCTION FOR USE MSDS
SALIGAL®

SALIGAL®

Opis:

Stomatološke sisaljke

Pakovanje:

Kesa sa 100 komada sisaljki. Dostupne kao bezbojne, u zelenoj, crvenoj i plavoj boji.

Indikacije / namena:

aspiracija pljuvačke tokom stomatološkog tretmana.

Karakteristike:

lake za adaptaciju, otporne na deformaciju;
aspiracija salivacije adekvatna potrebama u toku rada;
transparencijom obezbedjena kontrola aspiriranog sadržaja;
plastičan nastavak ne oštećuje sluzokožu usne duplje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SDS

SALIGAL®

Description:

Dental suction tips

Packaging:

A bag containing 100 pieces of suction tips. Available as colorless, in green, red and blue color.

Indications / Purpose:

saliva aspiration during dental treatment.

Characteristics:

highly flexible, resistant to deformation;
efficient aspiration of fluids during treatment;
transparency provides visual control of aspirated fluids;
plastic head do not cause damage to oral cavity mucosa

INSTRUCTION FOR USE MSDS
CEGAL® N  CEGAL® B

CEGAL® N CEGAL® B

Opis:

CEGAL® N – Normalvezujući cink-fosfatni cement
CEGAL® B – Brzovezujući cink-fosfatni cement

Pakovanje:

Teglica sa 120g praha.
Bočica sa 50ml tečnosti.

Indikacije / namena:

podloga ispod različitih vrsta ispuna;
privremeni ispun;
definitivno punjenje kanala korena zuba;
cementiranje fiksnih protetskih radova.

Karakteristike:

jednostavna priprema i primena;
lepljivost materijala obezbeđuje dobro prijanjanje na nanetu površinu;
odličan hemijski i termički izolator;
mala rastvorljivost.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SDS

CEGAL® N CEGAL® B

Description:

CEGAL® N – Normal-setting zincphosphate cement
CEGAL® B – Fast-setting zincphosphate cement

Packaging:

Jar with 120g of powder.
Bottle with 50ml of liquid.

Indications / Purpose:

as a liner for different types of fillings;
temporary filling;
final root canal filling;
cementing of fixed prosthetic restorations.

Characteristics:

easily prepared and applied;
the adhesiveness of material ensures good adhesion to the surfaces;
excellent thermal and chemical isolator;
poorly soluble.

INSTRUCTION FOR USE MSDS
EXTRACAP® NON GAMMA2

EXTRACAP® NON GAMMA2

Opis:

Kapsulirana legura srebra i žive bez gamma2 faze

Pakovanje:

- Pojedinačno:
tegla sa 25 kapsula (I) – crvena boja;
tegla sa 25 kapsula (II) – plava boja;
tegla sa 50 kapsula (I) – crvena boja;
tegla sa 50 kapsula (II) – plava boja.
(I) – kapsule crvene boje za ispune malih i srednjih kaviteta
(II) – kapsule plave boje za ispune velikih kaviteta

Indikacije / namena:

Amalgamski ispuni na molarima i premolarima.

Karakteristike:

legura sa optimalnim sadržajem srebra i bakra bez gamam2 faze;
obezbeđuje izradu ispuna sa visokom mehaničkom i elektrohemijskom postojanošću;
osigurava dobro rubno zatvaranje;
lako se adaptira i obikuje;
obezbeđuje dugotrajne ispune postojanog oblika i volumena.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SDS

EXTRACAP® NON GAMMA2

Description:

Encapsulated silver and mercury without gamam2 phase

Packaging:

- Separately: jar with 25 capsules (I) – red;
jar with 25 capsules (II) – blue;
jar with 50 capsules (I) – red;
jar with 50 capsules (II) – blue.
(I) – red color capsules for filling of small and medium size cavities
(II) – blue color capsules for filling of large cavities

Indications / Purpose:

Amalgam fillings on molar and premolar teeth.

Characteristics:

alloy with ideal mix ratio of silver and copper without gamam2 phase;
ensures make of fillings with high mechanical and electro-chemical stability;
enables good marginal sealing;
it is easily adapted and shaped;
ensures long life fillings of stable shape and volume

INSTRUCTION FOR USE MSDS
TURBOGAL®

TURBOGAL®

Opis:

Ulje u spreju

Pakovanje:

Sprej boca sa 250ml ulja i plastičnim nastavcima.

Indikacije / namena:

za podmazivanje svih vrsta nasadnih instrumenata.

Karakteristike:

optimalna viskoznost;
3 vrste nastavaka za aplikaciju.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SDS

TURBOGAL®

Description:

Spray-oil

Packaging:

A spray-bottle of 250ml of oil and application tools.

Indications / Purpose:

lubrication of all types of handpieces.

Characteristics:

optimal viscosity;
3 shapes of application tools.

INSTRUCTION FOR USE MSDS
JODOFORM

JODOFORM

Opis:

Iodoformium

Pakovanje:

Bočica sa 15g praha.

Indikacije / namena:

kao farmaceutska hemikalija, Jodoform prah se koristi u stomatologiji za pripremu mekih, resorptivnih pasta, neposredno pre upotrebe;
mešanjem Jodoform praha sa hlor-fenol-kamfor rastvorom dobija se WALKHOFF-ova (jodoform-hlorfenol-kamfor-mentol) pasta, a mešanjem sa rastvorom Chlumsky, dobija se slična jodoform fenolkamfor pasta.

Karakteristike:

Antiseptičko dejstvo.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SDS

JODOFORM

Description:

Iodoformium

Packaging:

A jar with 15g of powder.

Indications / Purpose:

as pharmaceutical chemical, Jodoform powder is used in dentistry for the preparation of soft, absorptive paste, immediately before its use;
mixing Jodoform powder with chlorphenol-camphor-menthol-based solution results in obtaining WALKHOFF paste, while mixing Jodoform with Solution Chlumsky solution results in obtaining a similar iodoform phenol-camphor paste.

Characteristics:

Antiseptic action.

INSTRUCTION FOR USE MSDS