festy unibond

Generičko ime:

Jednokomponentni samonagrizajući svetlosno-polimerizujući adheziv za gleđ i dentin

Doza i pakovanje:

Bočica sa 5 ml gleđno-dentinskog adheziva

Indikacije ili namena:

 • direktni kompozitni ispuni klasa I,II,III,IV,V
 • kompozitne fasete
 • kompomerni ispuni na mlečnim zubima
 • nadogradnja devitalizovanih zuba ojačanih kompozitnim kočićima

 • reparature kompozitnih ispuna

 • reparature keramičkih nadoknada

 • u traumatologiji, kod imobilizacije zuba

Karakteristike:

 • obezbeđuje sigurnu vezu kompozita za gleđ i dentin
 • maksimalno pojednostavljena aplikacija
 • izvanredna adhezija za gleđ i dentin

 • redukcija postoperativne osetljivosti,

 • jaka mikromehanička veza sa kondicioniranim površinama tvrdih zubnih tkiva

 • smanjena mogućnost nastanka ivične prebojenosti

 • kompatibilan sa svim drugim kompozitnim materijalima

Uputstvo za korisnika
msds